BIBLIOGRAFIA

Aquí us presentem tota la bibliografia utilitzada fins ara, però és una pàgina que està en constant actualització. Per a més informació no dubteu a posar-vos en contacte.

AINAUD DE LASARTE, Joan. El Toisó d’or a Barcelona, Aymà, Barcelona, 1949.

AINAUD, J.GUDIOL, J. VERRIÉ, F.P. Catálogo monumental de España, La ciudad de Barcelona, CSIC, Instituto D. Velázquez, Madrid, 1947.

ALBERTÍ, S. L’onza de setembre, Albertí, Barcelona, 1977.

ALMERICH, Lluís. Història dels carrers de la Barcelona vella, 3 vol., Millà, Barcelona, 1949.

ALMERICH, Lluís. Los viejos rincones de mi ciudad, Millà, Barcelona, 1946.

ALMOGUERA, Arturo. La  vida quotidiana dintre del món romà i l’antiguitat tardana, Història, Política, Societat i Cultura als Països catalans, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1996.

AMENÓS MARTINEZ, Lluïsa. L’Activitat i les produccions dels ferrers en el marc de l’Arquitectura religiosa catalana, segles XI-X, Tesi doctoral  dirigida pel Dr Joan Domenge, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2004. 

AJUNTAMENT DE BARCELONA. Publicacions Històriques. Recull de documents i estudis. Arxiu Municipal Històric. Volum I, fascicle II. Novembre  MCMXXI. Crònica del Racional de la Ciutat (1334-1417), pàg. 5 i nota, i pàg. 148.

AMADES, Joan. Costumari Català, el curs de l’any, Volum IV, p. 474-498, Salvat, Barcelona, 1984.

BADA, Joan. Història del cristianisme a Catalunya, Eumo – Pagès Editors, Barcelona, 2005.

BALAGUER, Víctor. Las calles de Barcelona, Vol. II  pàg. 42 i VOL. III   pàgs. 31-37,     Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Madrid, 1888.

BALIL, Alberto. Las Murallas bajo-imperiales de Barcino.- CSIC,- Instituto Español de Arqueología Rodrigo Caro, Madrid, 1961.

BALIL, Alberto. Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino, Instituto Español de Arqueologia,  CSIC, Madrid, 1964.

BARCELÓ. Miquel. Dossier Barcelona fa mil  anys: l’assalt d’Al-Mansur – El que no se sap d’Al-Mansur,  Universitat de Barcelona, Història Medieval, curs 1985.

BARRAL I ALTET, Xavier. L’esplendor de la Mediterrània medieval (segles XIII al XV). Papers del Museu d’història de Catalunya núm. 10,- Barcelona, maig de 2004.

BAULENAS, Lluís-Anton. Elogi a la ciutadana Constanza,  Diari Avui, Barcelona, 2 de maig de 2004.

BERTRAN I PIJOAN, Joan.  Sobre la primera benedicció d’automòbils a la Capella de Sant Cristòfor del Regomir, Diari La Veu de Catalunya, 6.07.1935.

BOFARULL, Antonio de. Guía Cicerone de Barcelona, Imprenta del Fomento, Barcelona, 1847.

BONNASSIE, Pierre. La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV, Universidad de Barcelona, Instituto de Historia Medieval, CSIC, Barcelona, 1975.

BORAU MORELL, Cristina. Els promotors de capelles i retaules a la Barcelona del segle XIV, Fundació Noguera, Barcelona, 2003.

BRUGADA, Martirià. Sant Cristofor, el portador de Crist, Centre de Pastoral Litúrgica.- Barcelona, 2003.

CABO DELCLÒS, Lluís. Notes per ordre cronològic sobre l’Església dels  sants Just i  Pastor   de  Barcelona, Arxiu  Parroquial de Sant Just i  Sant Pastor, Barcelona, 1979. 

CABO DELCLÒS, Lluís. Cens de 1390, Treball inèdit, Arxiu Família Cabo Nadal. 

CABO DELCLÒS, Lluís. Artistes i artesans que, en el transcurs dels segles, han intervingut al temple parroquial de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona, Arxiu Diocesà, Barcelona, 1979.

CAPDEVILA, Jordi. La Barcelona antiga es renova, L’aparició d’un tram de la muralla romana replanteja la urbanització de Bàrcino, Diari Avui, Barcelona, 1 maig 2004.

CAPDEVILA I SOLDEVILA, Josep. Orígens del temple de Sant Just i Sant Pastor de Barcelona, treball inèdit, Universitat de Barcelona, curs 1989-1990.

CAPDEVILA I SOLDEVILA, Josep. Sant Cristòfol del Regomir, Catalunya Cristiana 6 juliol de 2000.

CAPDEVILA I SOLDEVILA, Josep. La Capella de Sant Cristòfol del Regomir, en motiu dels 500 anys de la seva fundació,  Full Dominical, Arquebisbat de Barcelona, Barcelona, 14 de setembre de 2003.

Capilla i fiesta de San Cristóbal.  Correo Catalán núm. 7346, Juliol de 1906.

Catalunya Romànica, El Barcelonès, Vol.XX , Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1992.

CAPMANY, Aureli. Sant Cristòfol del Regomir, Revista Flames Noves núm. 29, pàg. 4, Barcelona,  20 de juliol de 1923.

 CAPMANY, Aureli. Sant Cristòfol,  a  Magazine D’ací i d’allà,  Llibreria  Catalònia, Vol. XVIII, n. 139, juliol 1929 .

CAPMANY, Aureli. La Capilla de San Cristóbal del Regomir, Vida graficaany I núm. 3, 3.06.1925.

CAPMANY, Aureli. San Cristóbal y el Automovilismo, Barcelona Atracción, agost 1930.

CARRERA I PUJAL, Jaume. La Barcelona del segle XVIII,  Bosch, Barcelona, 1951.

CARRERAS I CANDI, Francesc. Geografia General de Catalunya, La Ciutat de Barcelona,  Albert Martín, Barcelona ,1913-1918.

CARRERAS I CANDI, Francesc. Lo Montjuich de Barcelona, Memorias de la Real Academia de Buenas Letras, VIII, 4, Barcelona, 1903.

CATALÀ, Jordi.  Constanza Corredor ha descubierto una torre romana en su casa de la calle del Regomir, Commentariola Hispaniae,  28.04.2004.

CATALÀ, Jordi. Arqueología ciudadana, El Periódico, 28.04.2004.

Catalunya Romànica, El Barcelonès, Vol.XX , Enciclopèdia Catalana, Barcelona , 1992.

Catholic encyclopedia: by Kevin Knight, New Advent, 2003, www.mewadvent.org/cathen,  Saint Christopher.

CHEVALLIER ET GHEERBRANT . Dictionary of Symbols: ‘dog’, p.297.

CIRICI, Alexandre. Barcelona pam a pam,  Teide, Barcelona, 1971.

CODINA I FERRÉ, Miquel A. Reseña histórica de la Iglesia parroquial de San Justo y San Pastor de Barcelona compuesta …. en 1920.  Manuscrit original en l’Arxiu Parroquial de la Basílica de Sant Just i Sant Pastor.

Colecció de Documents Històrichs inèdits de l’Arxiu Municipal de la Ciutat de Barcelona. Manual de Novells Ardits vulgarment apel·lat  Dietari del Antich Consell Barceloni.  17 volums. Barcelona, 1892.1922.

Colecció de documents històrichs  inèdits del Arxiu Municipal de la Ciutat de Barcelona. Rubriques de Bruniquer. Cerimonial dels Magnífichs Consellers y Regiment de la Ciutat de Barcelona. 5 vols.Barcelona 1910 – 1916 Volum III. Barcelona 1914 Cap. XXXXII. Iglesias, Capellas y Monastirs, pàgs. 65, 70, 84.

COLL i ALENTORN Miquel. La Crònica de Sant Pere de les Puelles, I Col·loqui d’història del monaquisme català. Vol. II, Santes Creus, 1969.

Crònica de Pere III, A. Pagès, Tolosa, 1941.

Crònica del Racional de la Ciutat (1334-1417), Recull de documents i estudis. Arxiu Municipal Històric, Ajuntament de Barcelona, Publicacions Històriques, Volum I, fascicle II, pàg. 5 i nota, i pàg. 148, Barcelona, 1926.

CREXELL, Joan. Detenció de Gaudí l’11 de setembre de 1924,  Serra d’Or núm. 335, setembre de 1987.

CURET, Francesc. Visions Barcelonines 1760-1860 – Els barris de la Ciutat II, Dalmau, Barcelona, 1954.

DALMAU, Antonio R. Las antiguas rifas barcelonesas,  Millà, Barcelona, 1946.

DESMULLIEZ, Janine. Paulin de Nola Études chronologiques (393-397) Recherches Augustiniennes, vol.XX, Études Augustiniennes, Paris,1985.

DURAN I SANPERE, Agustí.  Barcelona  i   la seva  història,  Curial, Barcelona, 1973.

DURAN I SANPERE, Agustí.  Viatge entorn de la muralla romana de Barcelona, dins d’Episodis d’Història de Catalunya,  Edicions 62, Barcelona, 1975.

Enciclopèdia Catòlica, Edició Online, Sant Cristòfol, 1999.

ESPINÀS, Josep Maria. Alguns carrers antics de Barcelona, el carrer del Regomir,  Ajuntament de Barcelona, Delegació de Cultura, Barcelona, 1978.

FABRE, Pierre. Essai sur la Chronologie de l’Oeuvre de Saint Paulin de Nole, Les Belles Lettres, Paris, 1948.

FABRÉ FORNAGUERA, Jaume. La contrarevolució de 1939 a Barcelona – Els que es van quedar,  Tesi doctoral.UAB,  Març 2002.

FÀBREGA I GRAU, Àngel. Diplomatari de la Catedral de Barcelona: documents dels anys 844 – 1260. Vol. I, Capitulum Almae sedis Barcinonensis, Archivum, Barcelona ,1995.

FÀBREGA I GRAU, Àngel. La catedral de Barcelona,  Arxiu Capitular, Barcelona, 1968.

FARRARÓS PUIG, Rafael. Notes històriques de la nostra Parròquia – Sant Cristòfol – La Capella.- Revista Parròquia,  Suplement a la “Hoja Parroquial”  núm. 24, Barcelona, Desembre de 1958.

FELIU I MONTFOR, Gaspar. Dossier Barcelona fa mil  anys: l’assalt d’Al-Mansur.- Marca i passadís: els factors d’una expansió económica,   Universitat de Barcelona, Història Medieval, curs 1985.

Finca del carrer del Regomir núm. 7 i 9, Arxiu Municipal Administratiu, Barcelona., Expedient núm. 1191, Anys 1861 i 1862.

Finca del carrer del Regomir núm. 7 i 9,  Registre de la Propietat de Barcelona núm. 24, finca 959 secció 02.

FLOREZ DE SETIEN, Enrique. La  España  Sagrada, Tomo XXIX.- Real Academia de Historia, Madrid, 1859. pàg. 203, 204.

FONTOVA, Rosario.  Descubierta una casa romana con pinturas en la calle Avinyó,  Diari El Periódico, Barcelona, 19 juliol de 2004.

FONTOVA, Rosario. El edificio de la calle de Riudarenes, 5-7, formaba parte de la muralla romana, Diari El Periódico, Barcelona, 27 abril 2005.

FOURNIER, Catherine. Saint Christopher,  www.domestic-church. com

FUGUET SANS, Joan. La casa del Palau del Temple, de Barcelona,  Locus Amoenus núm. 7,  Universitat  Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2004.

FUSTAGUERAS, Jaume. San Cristóbal y la fiesta del Regomir,  Diario El Áncora,  núm. 191.- 10 de julio de 1850.

GARCIA ESPUCHE, A. I GUARDIA, M. Canvis i permanències de la herència medieval: de la ciutat de la Ribera a la ciutat de la Rambla. En Història Urbana del Pla de Barcelona, Actes del II Congrés d’Història del Pla de Barcelona, vol.2, La Magrana, Barcelona, 1990.

GARCIA ESPUCHE, A. I GUARDIA, M. Barcelona, 1000 – 1500 El legado  medieval, En Història Urbana del Pla de Barcelona, Actes del II Congrés d’Història del Pla de Barcelona, vol.2, La Magrana, Barcelona, 1990.

GARCÍA ESPUCHE, Albert. Barcelona entre dues guerres,  Eumo, Barcelona, 2005.

Geografia de Catalunya. Dirigida per Lluís Solé i Sabarís. 4 vol., Aedos, Barcelona, 1958 i ss.

GLORIA I BOSCH, F. Crónica histórica demostración con la cual el Dr. Francisco Gloria y Bosch Pbro. Y Vicario Perpetuo de la Parroquial Iglesia de San Justo y San Pastor de esta ciudad de Barcelona, se opone al error de algunos parroquianos que le han pretendido negar la preeminencia, jurisdicción y superioridad en toda su Parroquial Iglesia y por toda la Parroquia…., Manuscrit de 1736, núm. 851, Biblioteca Universitat de Barcelona.

Goigs en llaor del gloriós Sant Cristòfol que es canten a la seva capella del carrer del Regomir de Barcelona.- Lletra del Rev. P. Andreu de Palma, O.F.M. Cap.- Música de Matilde García i Ballonga. Amics dels Goig, 2004.

Gran Enciclopèdia Catalana, Edicions 62, Barcelona, 1969.

GRANADOS GARCIA, Josep O. La primera fortificación de la Colonia Barcino, Ajuntament de Barcelona, Museu d’Història de la Ciutat, Barcelona, 1984.

GRANADOS GARCIA, Josep O. La colònia Barcino. Origen i estructura d’una colònia Augustea. Actes del II Congrés d’Història del Pla de Barcelona, Institut Municipal d’Història. Ajuntament de Barcelona, 1990.

GRANADOS GARCIA, Josep O. I d’altres. La porta romana del Pati d’en Llimona, carrer del Regomir,  Ajuntament de Barcelona, Servei d’Arqueologia de la Ciutat, Barcelona, 199?.

GRANADOS GARCIA, Josep O. La puerta decumana o del Noroeste, Revista Pyrenae núm. 12, Instituto Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1976.

GRANADOS GARCIA, Josep O. Barcelona a la baixa romanitat, III Congrés d’Història de Barcelona, la  ciutat i el seu territori, dos mil anys d’història de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1993.

GRANADOS GARCIA, Josep O. La Barcelona de l’època romana,  III Congrés d’Història de Barcelona, la  ciutat i el seu territori, dos mil anys d’història de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1993.

GRANADOS GARCIA, Josep O. Itineraris de l’aqüeducte romà als pous de Montcada, la conducció d’aigua a Barcelona, Museu d’Història de la Ciutat, Ajuntament de4 Barcelona, Barcelona, 2002 ?.

GRANADOS GARCIA, Josep O. Arqueologia a Ciutat Vella, 1983-1991, Servei Arqueologia de la Ciutat, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2002 ?.

GRANADOS GARCIA, Josep O. Los primeros pobladores del Pla, Actes del I Congrés d’Història del Pla de Barcelona,  Magrana, Institut Municipal d’Història, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1984.

Gremi de Serrallers i Ferrers de Barcelona: Notícia de la vida corporativa del Gremi – Homenatge a Esteve Andorrà,  Tipografia Altés, Barcelona, 1920.

GROSSMAN, P. The Pilgrimage Center of Abû Mînâ, a D. Frankfurter (ed.), Pilgrimage and Holy Space in Late Antique Egypt, Leiden, 1998.

GUÉNON, Réné.  Fundamental Symbols, Cambridge: Quinta Essentia, 1995.

HAILE, G.  The Martyrdom of St. Peter Archbishop of Alexandria, Analecta Bollandiana 98, 1980, p.85-92.

HERNÀNDEZ, F.Xavier. Lluci Emili Patern. Legionari i ciutaadà romà, Diputació de Barcelona, Graó, Barcelona, 1993.

HERNANDEZ-GASCH,J. Fitxa tècnica dels dits treballs  a: Quaderns  d’Arqueologia i Història de la ciutat de Barcelona, època II, núm. 1, any 2005, p. 140 i The castellum of Barcino: from its early Roman Empire origins as a monumental public place to the late antiquity fortress a: núm. 2, any 2006,  p.75-91. 

HUBERT, Jedin. Manual de historia de la Iglesia, p. 449, Vol. III,  Herder, Barcelona, 1980.

Joan Miró Ferrá.- Biografia,  Fundació Joan Miró S.L., Barcelona, www.bcn.fjmiro.es, Barcelona, 2006.

KNIGHT, Kevin. The catholic encyclopedia,  [En línia], New Advent, 2003, www.mewadvent.org/cathen.-Saint Christopher.

LABORDE, Alexandre de. Viatge pintoresc i històric, El Principat, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1974.

La Capella de Sant Cristòfol, Parroquia, Suplemento de la Hoja Parroquial de la Basílica de los Santos Justo y Pastor de Barcelona, Núm. 24, Desembre de 1958.

La festa de Sant Cristòfol. La Veu de Catalunya,  10 de juliol de 1922.

La fiesta de San Cristóbal, El Noticiero Universal, 9 de Juliol de 1919.

La fiesta de San Cristóbal, La Prensa, 10.07.1942.

LLUCH Ernest. L’alternativa catalana (1700-1714-1740) Ramon de Vilana Perlas i Juan Amor de Soria: teoria i acció austriacistes,  Eumo, Barcelona, 2000.

MARCHAMALO, Antonio i Miguel.  La Iglesia Magistral de Alcalá de Henares,  Instituto de Estudios Complutenses, Alcalá de Henares, 1990.

MARINER BIGORRA, Sebastián. Inscripciones romanas de Barcelona: lapidarias y musivas, Ayuntamiento de Barcelona, 1973.

MARTÍ BONET, J.M. Història de l’església antiga, la seva fe és la nostra, Arxiu Diocesà de Barcelona, Barcelona, 2001.

MARTIN PASCUAL, Manel. El Rec Comtal, la lluita per l’aigua a la Barcelona del segle XIX,  Fundació Salvador Vives i Casajuana, Barcelona, 1999.

MAS, Mn. Josep.  Notes històriques del Bisbat de Barcelona volum XIII. Antigüitat d’algunes esglésies del Bisbat de Barcelona. Primera part. Barcelona 1921. pàg.  123.

MATZ, Terry.  The DayBook of Saints,  Mitchell Beazley, London, 2000.

MESTRES, J.OMemoria en la que se combaten las suposiciones consignadas en el folleto escrito por el Dr. D. Pablo Valls i Bonet. Leída en la sesión celebrada por la real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, el 20 de Diciembre de 1892

METFORD, JOHN. Dictionary of Christian Lore and Legend: Christopher, St., 1983, p. 68.

MOLAS RIBALTA, Pere. Los Gremios barceloneses del siglo XVIII, La estructura corporativa  ante el comienzo de la revolución industrial,  Confederación española de cajas de ahorros, Madrid, 1970.

PALLARÉS, Francesca. La topografia i els orígens de la Barcelona romana,  Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad núm. XVI.- Ayuntamiento de Barcelona, 1975.

PALLARÉS, Francesca. Las excavaciones de la plaza de San Miguel y la topografía romana de Barcino, Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad Vol. XIII, Ayuntamiento de Barcelona, 1969.

PARRAMON I BLASCO, Jordi. Diccionari de la mitologia grega i romana, Edicions, 62, Barcelona, 2001.

PAULI DE NOLA. Carmina XXXI, De obitu Celsi i Epístola 1 a Sulpici Sever, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum,  Viena, 1866.

PEIX, Jordi, L’Aigua i el medi. Gestió dels regadius, Quaderns Agraris 27, Juny 2002.

PERALTA, Claudio. La fiesta de los automovilistas y la figura legendaria de San Cristóbal,       patrón del barrio del Regomir, El Día Gráfico  núm. 6164, 10 de juliol de 1936.

PERMANYER, Lluís. La capilla de Sant Cristòfor,  La Vanguardia, 23 de gener de 2000.

PERMANYER, Lluís.  Poderoso Sartine de Barcelona, La Vanguardia, 14 de gener de 2001.

PERMANYER, Lluís.  Palacio Sessa o Larrard,  La Vanguardia, 10 de desembre de 2005.

PERMANYER, Lluís. Regomir, con sabor ciudadano,  La Vanguardia, 25 de gener de 2004.

PERMANYER, Lluís. Obras menores en torno al agua,  La Vanguardia, 12 de novembre de 2003.

PERMANYER, Lluís. La cálida fuente de Sant Just,  La Vanguardia, 9 de novembre de 2003.

PERMANYER, Lluís. Regomir revela secretos ocultos,  Diari  La Vanguardia, Barcelona, 21 març de 2004.

PERNAU, Gabriel. Barcelona i el cotxe: cent anys d’amor i odi, Lunwerg, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Barcelona, 2001.

PI  I  ARIMON, Andreu Avel·lí.  Barcelona Antigua y Moderna o descripción e Historia de esta ciudad desde su fundación hasta nuestros días. Imprenta y Librería Politécnica  de Tomás Gorchs, Barcelona, 1854.  Vol. I, Pág. 552.

PIFERRER, P. Recuerdos y Bellezas de España. Obra destinada para dar a conocer sus monumentos, antigüedades, paysages, etc. En láminas dibujadas del natural y litografiadas por F.J.Parcerisa, y acompañadas con texto  por…… Principado de Cataluña (1ª parte).1839.Barcelona. San Justo y San Pastor, Págs. 80-82. (Existeix una edició facsímil de l’Editorial Barcino, Barcelona, 1939.)

PLADEVALL, Antoni.  Història de l’Església a Catalunya,  Claret, Barcelona, 1989.

PUIGGARÍ I LLOBET, Josep.  Capilla de San Cristóbal del Regomir,. Imprenta y Litografía de José Cunill Sala, Barcelona, 1899.

PUIGGARÍ I LLOBET, Josep.  Fachada romana delante de la Capilla de San Cristóbal, Revista Cataluña Vol. I, Librería de Salvador Manero, Barcelona, 1862, Págs. 373 ss.

PUJADES, Jerónimo. Crónica Universal del Principado de Cataluña, Barcelona , 1929.

PUJOL – PUIGVEHÍ, Anna.  L’Alimentació en terres catalanes a l’antiguitat: el seu caràcter mediterrani, Edició propia, Barcelona, 1996.

PURCALLA MUÑOZ, J. Festividad de San Cristóbal, Suplemento regional de Prensa del Movimiento, anys 1940?

RACINE, FÉLIX.  Monsters at the edges of the world : geography and rhetoric under the Roman empire,  McGill University, Dept. of History/Thesis,  Montreal, Quebec, Canada, 2003.

Real capilla de San Cristóbal del Regomir,  Història redactada en  motiu de ser nomenat el rei D. Alfons XIII Obrer-degà president, Arxiu de la Capella de Sant Cristòfol, Barcelona, 1916.

Recuerdos de Barcelona, Capilla y fiesta de San Cristóbal, Correo Catalán, núm. 7346, Juliol de 1906.

RIUTORT, J. Ma.  Fuentes urbanas y campestres de Barcelona,  Milla, Barcelona, 1946.

ROIG, Josep L.  De la Barcino romana a la Barcelona medieval. En: Roig, Josep L. Historia de Barcelona: desde su fundación al siglo XXI,  Barcelona, El Periódico de Catalunya, 1995, pp 36-37.

ROVIRA I VIRGILI, Antoni: Història Nacional de Catalunya,- Ed. Pàtria, Barcelona,1922-34

ROVIRA I VIRGILI, Antoni. Història  de Catalunya, Vol. II i Vol. III Ed. Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao, 1976.

SALRACH, Josep M.: Dossier Barcelona fa mil  anys: l’assalt d’Al-Mansu .- La Catalunya del segle X,   Universitat de Barcelona, Història Medieval, curs 1985.

SALRACH, Josep M. i AVENTIN, Mercè. Conèixer la Història de Catalunya. Vol. I, Vicens Vives, Barcelona, 1985.

SALZMAN, Michele Renee. Aristocratic women: Conductors of Christianity in th Fourth Century,   Helios 16, 1989.

San Cristóbal del Regomir,  Diario de Barcelona, 24 febrer de 1845.

San Cristóbal, un santo en la carretera., La Vanguardia  7 de juliol de 2002.

Saint Christopher.  Catholic on line saints,  /www.catholic.org/saints 

SÁNCHEZ, Manuel. Dossier Barcelona fa mil  anys: l’assalt d’Al-Mansu – L’expedició d’Al-Mansur segons les fonts àrabs,   Universitat de Barcelona, Història Medieval, curs 1985.

Sant Cristòfol nano,  La Vanguardia, 10 de juliol de 1923.

SANTOLARIA SIERRA, Félix.  Reeducación social – La obra pedagógica de Josep Pedragosa, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, Barcelona, 1984.

SCOTT, Timothy: Remarks on St. Christopher, Vincit Omnia Veritas I, 2, http://www.religioperennis.org/ documents/Scott/StChristopher.pdf

SEGARRA Josep Maria, OFM Cap. La Capella de Sant Cristòfor a la Barcelona vella. Autoedició, Barcelona, 2002.

SEGARRA Josep Maria, OFM Cap. Notes històriques de la Capella de Sant Cristòfor al barri del Regomir de Barcelona Amics dels Goigs, Barcelona 2004.

SHAHID, I. The Evangelizing Mission of Theophilus The Indian and the Ecclesiastical Policy of Constantinus II, Klio 71, 1989.

SOBREQUÉS I VIDAL, Santiago. La Barcelona de l’Edat Mitjana,  Dins de Història de Barcelona dirigida per Agustí Duran i Sanpere, Aedos, Barcelona, 1975.

SOLÉ I SABARÍS, Lluís, Dir. [et al.]. Geografia de Catalunya, 4 Vol., Aedos, Barcelona, 1958 i ss.

TASIS, Rafael. Barcelona, Imatge i Història d’una ciutat,  Rafael Dalmau, Barcelona, 1961.

TINTÓ I SALA,  Margarita. La història del gremi de serrallers i ferrers de Barcelona,  Gremi de serrallers i ferrers de Barcelona, Barcelona, 1980.

                    TORT I MENSA, Joan. Els murs forans que defensaven la Barcelona de Borrell II. L’extens territori jurisdiccional de la Barcelona del segle X. La vertadera situació del Castell del Regomir,  Caixa d’Estalvis de Terrassa, Molins de Rei, 1976.

TREPAT, Josep-Anton . Cent anys de conducció professional a Catalunya, Mutual de Conductors, 1906-2006, Mutual de Conductors, 2006.

TROUT, Dennis. Paulinus of Nola, life, letters and poems, University of California Press, Berkeley, 1999. 

UDINA Frederic  i GARRUT Josep Ma. Barcelona vint segles d’història,  Aymà, Barcelona, 1963.

VALLESCA, Antonio. Efemérides barceloneses del siglo XIX,  Millà, Barcelona, 1946.

VALLESCA, Antonio.  Las calles de Barcelona desaparecidas, Millà,  Barcelona, 1945.

VALLS I BONET, PabloApuntes históricos sobre la antigüedad y prerrogativas de la iglesia antes Catedral y hoy día Parroquial de los Santos Justo y Pastor de Barcelona. Barcelona, 1860.

VARAZZE, Iacopo da. La leyenda dorada,  Alianza, Madrid, 1982.

VECLUS, S.L.. Caballé Francesc i Gonzàlez Reinald.  Estudi documental de la finca del carrer Regomir, 7-9 de Barcelona,  Barcelona, 1997.

                   VERNET I GINÉS, Joan. Dominació islàmica, dins de Història de Barcelona, dirigida per Agustí Duran   Sanpere, Aedos, Barcelona, 1975. 

VERRIÉ, Frederic  Pau. La iglesia de los Santos Justo y Pastor,   Aymà, Barcelona, 1944. 

VERRIÉ, Frederic Pau.  La casa d’en Joan Boscà, potser,  Caixa de Barcelona, 1987.

                    VILA DINARÉS, Pau i CASASSAS I SIMÓ, Lluís. Barcelona i la seva rodalia al llarg del temps, Aedos.- Barcelona, 1974.

VILLANUEVA, Jaime.  Viaje literario a las iglesias de España, San Justo, Vol XVIII, Real Academia de la Historia, Madrid, 1851,  págs. 157- 161

VIVIAN, T. St. Peter of Alexandria Bishop and Martyr, Filadèlfia, 1988. 

WHITALL Perry.  The Widening Breach, 1995, p. 76. 

WOODS, David. Military Martyrs, University College Cork, 1999. http://www.ucc.ie/milmart/Christopher.html 

YEGUAS I GASSÓ, Joan. Sobre l’escultor Martí Díez de Liatzasolo, Revista Locus Amoenus núm. 5,  Universitat  Autònoma de Barcelona, Barcelona, 2001. 

ZIMMERMANN, Michel. Dossier Barcelona fa mil  anys: l’assalt d’Al-Mansur,  El naixement de la historiografia catalana,  Universitat de Barcelona, Història Medieval, 1985.

ZUCKERMAN, C. Comtes et ducs en Egypte autour de l’an 400 et la date de la Notitia Dignitatum Orientis, Antiquité Tardive 6, 1998, p. 137-147.